Integracja Sensoryczna,terapia integracji sensorycznej , diagnoza integracji sensorycznej, treningi słuchowe, Tomatis, Johansen
Get Adobe Flash player

Zaburzenia integracji sensorycznej

     Zaburzenia modulacji sensorycznej  /Sensory Modulation Disorder/

Ten typ zaburzeń procesów sensorycznych charakteryzuje  nieprawidłowe reagowanie na bodźce sensoryczne i przejawia się zachowaniem relatywnie niedostosowanym do stopnia, intensywności i natury bodźca sensorycznego.

a.     Nadwrażliwość sensoryczna /Sensory Overresponsivity/ to zachowanie charakteryzujące się szybkością reakcji, siłą reakcji  i  dłuższym czasem trwania niż przeciętna reakcja na bodźce sensoryczne. Nadwrażliwość sensoryczna może dotyczyć jednego systemu sensorycznego /obronność dotykowa/ lub wielu systemów sensorycznych /obronność sensoryczna/. Według Miller, nadwrażliwość sensoryczna uniemożliwia rozwój prawidłowych funkcjonalnych reakcji. Nadwrażliwość sensoryczna często współwystępuje z innymi zaburzeniami modulacji sensorycznej. Może współwystępować z poszukiwaniem wrażeń sensorycznych /np. przedsionkowych, słuchowych/ , z nadwrażliwością przedsionkową i proprioceptywną itp. Nadwrażliwość sensoryczna jest często obserwowana w zaburzeniach różnicowania sensorycznego, dyspraksji lub obu jednocześnie /Miller i inni 2007/.

b.     Podwrażliwość sensoryczna /Sensory Underresponsivity/ zachowanie charakteryzujące się ignorowaniem lub brakiem reakcji na docierające ze środowiska bodźce sensoryczne  /wydaje się jakby nie rejestrowali docierających do nich bodźców/. Podwrażliwość sensoryczna najczęściej dotyczy systemu dotykowego i prorpioceptywnego, prowadzi do zaburzeń różnicowania dotykowego , zaburzeń rozwoju schematu ciała. Najczęściej występuje w dyspraksji i zaburzeniach różnicowania sensorycznego lub obu łącznie /Miller i inni 2007/. Moje doświadczenia wskazują również na częste występowanie podwrażliwości przedsionkowej u dzieci z zaburzeniami posturalnymi.

c.      Poszukiwanie wrażeń sensorycznych /Sensory seeking/craving/ charakteryzuje się niezwykłą tęsknotą i poszukiwaniem określonych wrażeń o dużej intensywności, często dotyczy wrażeń pochodzących z ruchu i propriocepcji. Zachowania związane z poszukiwaniem wrażeń sensorycznych mogą współwystępować z nadwrażliwością sensoryczną  jako mechanizm poprawy procesów samoregulacji układu nerwowego. Często w takim układzie występują u dzieci z ADHD /Miller 2006/

 Zaburzenia ruchowe o bazie sensorycznej / Sensory-Based Motor Disorder/ 

                       Przejawiają się nieprawidłowo rozwiniętymi posturalnymi lub wolicjonalnymi ruchami. Są wynikiem zaburzeń procesów sensorycznych.

a.    Dyspraksjato zaburzenie które ogranicza zdolność do tworzenia pomysłów, planu działania  i sprawnego wykonania zadania ruchowego.       Dyspraksja w teorii integracji sensorycznej jest definiowana jako trudności planowania i wykonywania w prawidłowej sekwencji niewyuczonych, nieuwewnętrznionych zachowań motorycznych.  Najczęściej wyróżnia się dyspraksję związana z dużą motoryką , małą motoryką i motoryką oralną.  J.Ayres pisała, że dyspraksja rozwojowa nie jest zaburzeniem określonych ośrodków mózgu, a raczej zaburzeniem integracji między wieloma centrami ośrodkowego układu nerwowego. Szczególnie między tymi ośrodkami, które opracowują informacje dotykowe,  proprioceptywne i przedsionkowe niezbędne do planowania motorycznego.  J.Ayres uważała, że przyczyną dyspraksji rozwojowej są zaburzenia integracyjnych procesów sensorycznych w strukturach podkorowych, niezbędnych do planowania motorycznego.

b.    Zaburzenia posturalne są trudnościami z właściwą stabilizacją ciała podczas spoczynku lub ruchu w reakcji na wymagania środowiska lub  wynikające z zadanych działań /Miller i inni 2007/. Prawidłowa postawa utrzymywana jest dzięki równowadze pomiędzy informacjami dopływającymi z receptorów przedsionkowych, proprioceptywnych, dotykowych i wzrokowych oraz tonicznej aktywności móżdżku wywierającej wpływ na komórki ruchowe rdzenia kręgowego i na związane z nimi mięśnie zginaczy i prostowników /J.Nowicki 2004/. Zintegrowanie informacji prorpioceptywnych, dotykowych i wzrokowych z  informacjami sytemu przedsionkowego zapewniają zdolność do utrzymania równowagi statycznej i dynamicznej, właściwego napięcia mięśniowego, stabilizacji posturalnej, stabilizacji pola widzenia i koordynacji ruchów. Bardzo zróżnicowane impulsy płynące z tych układów sensorycznych podlegają integracji dzięki jądrom przedsionkowym. Jądra przedsionkowe położone w pniu mózgu mają połączenia z móżdżkiem , tworem siatkowatym i korą mózgową. Zaburzenia w integracji tych informacji skutkują niewłaściwym napięciem mięśniowym /hipotonia lub hipertonia/ , zaburzoną koordynacją ruchu, nieprawidłową kokontrakcją mięśni w ruchu związanym ze stawianiem oporu, słabymi reakcjami równoważnymi, zaburzaną równowagą między ugięciem i wyprostem w obrębie różnych części ciała, słabą stabilizacją, kłopotami z rotacją, nieprawidłowym mechanizmem utrzymywania i przenoszenia ciężaru ciała i wreszcie dysfunkcjami w rozwoju okoruchowym. Przystosowanie posturalne zapewnia stabilną bazę mimo ruchu, co pozwala na rozwój precyzyjnych ruchów głowy, kończyn, oczu czy języka.

Zaburzenia różnicowania sensorycznego/Sensory Discrimination Disorder/ 

     Charakteryzują się trudnościami w interpretacji właściwości i jakości sensorycznych bodźców. Osoby z tym typem zaburzeń procesów integracji sensorycznej nie potrafią właściwie dostrzegać podobieństw i różnic między bodźcami sensorycznymi. Potrafią rejestrować bodźce , potrafią dostosować siłę reakcji do bodźca ale nie potrafią wskazać, gdzie jest bodziec lub jaki jest to bodziec, jakie są jego właściwości, wskazać na różnice między bodźcami tej samej modalności. Najczęściej występują zaburzenia różnicowania słuchowego , wzrokowego i dotykowego.

       Ten model zaburzeń procesów sensorycznych  jest wynikiem wielu badań empirycznych wśród różnych grup dzieci, u których zostały wcześniej zidentyfikowane zaburzenia integracji sensorycznej. Według S.J.Lane /2007/ ta typologia zaburzeń integracji sensorycznej powinna pomagać w badaniach naukowych zapewniając ich homogeniczność oraz w różnicującej diagnozie i  planowaniu właściwej interwencji terapeutycznej. /fragment książki: Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii,diagnozy i terapii. Zbigniew Przyrowski. Warszawa. Empis. 2012./ 

Aktualności

Poradnia Sensum Mobile - nowy film


więcej...

Nowa strona Sensum Mobile

Została uruchomiona nowa strona poradni Sensum Mobile - Centrum Procesów Sensorycznych. Serdecznie zapraszam do odwiedzin: procesysensoryczne.pl

Książka z ćwiczeniami integracji sensorycznej

"Trenuj mózg poprzez ruch" to wyjątkowa pozycja na polskim rynku. Przedstawione ćwiczenia nie tyko są szczegółowo opisane, ale książka zawiera profesjonalne wskazania, czemu mają służyć i co można osiągnąć stosując je. Opis każdego z ćwiczeń zawiera też propozycje ich modyfikacji, co skutkuje tym, że z 236 proponowanych ćwiczeń uzyskujemy ich, co najmniej 500.

więcej...

Ogłoszenie

Sensum Mobile otwiera nową siedzibę i zatrudni logopedę z uprawnieniami do prowadzenia treningu słuchowego metodą Tomatisa / sprzęt cyfrowy/, terapeutów integracji sensorycznej. Możliwość pracy na umowę zlecenie lub umowę o pracę. Doskonałe warunki pracy i możliwość bezpłatnego udziału w wielu szkoleniach.

Zgłoszenia /CV/ proszę przesyłać na adres mailowy sensum-mobile@wp.pl


Książka o integracji sensorycznej

Oddajemy do rąk czytelników pierwsze w Polsce tak obszerne opracowanie tematyki integracji sensorycznej. Autor publikacji przedstawia nie tylko założenia teoretyczne metody integracji sensorycznej ale daje również praktyczne wskazówki dotyczące badania dzieci i prowadzenia terapii integracji sensorycznej   

więcej...

Staże w Sensum Mobile

W Sensum Mobile już od ośmiu lat odbywają się staże diagnostyczne. Każdego roku kilku terapeutów /max.10/ poznaje teoretyczne i praktyczne tajniki badania dzieci w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej.

Więcej...

 O dyspraksjiSale terapii integracji sensorycznej w Sensum Mobile

Terapia integracji sensorycznej wymaga sal wyposażonych w specjalistyczny, bezpieczny sprzęt. Sensum Mobile słynie z doskonale wyposażonych sal terapeutycznych. Mamy najnowszy dostępny na polskim rynku sprzęt terapeutyczny. Doskonale wykształceni terapeuci pracujący pod opieką terapeuty z największym doświadczeniem w terapii integracji sensorycznej w Polsce  - Zbigniewem Przyrowskim, prowadzą terapię w bogato wyposażonych salach. Odpowiednio wyposażone sale zapewniają optymalne warunki do terapii i rozwoju kreatywności dziecka. Nie ryzykuj wysyłając dziecko do jakiegokolwiek terapeuty, do jakiejkolwiek sali terapeutycznej. My mamy doświadczenie. Działamy nieprzerwanie od 1995 roku. Zobacz zdjęcia